Termomodernizacja

Przepisy

 1. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1408 z późn. zmianami)

Ustawa określa wymagania dot. projektowania, budowy i utrzymania obiektów budowlanych, w tym wymagania dotyczące pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych.

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 75 poz. 690 z późn. zmianami)

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące budynków, a w tym ogrzewania pomieszczeń, instalacji zimnej i ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, instalacji gazowych, przewodów kominowych, instalacji elektrycznych, bezpieczeństwa pożarowego itd.
Rozporządzenie zawiera między innymi wymagania dot. urządzeń do regulacji dopływu ciepła do pomieszczeń, wyposażania w ciepłomierze i urządzenia indywidualnego rozliczania kosztów , utrzymania niskiego poziomu zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie.
Rozporządzenie określa także wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii w budynkach, a w tym:

  • maksymalne dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła dla ścian, stropów, stropodachów, okien, drzwi i bram,
  • maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewanie, wentylacji, chłodzenia i ciepłej wody,
  • maksymalną powierzchnię okien .

Maksymalne dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła U max dla najważniejszych elementów budynku (przy temperaturze w pomieszczeniach powyżej 16 oC) są następujące:

wymogi

3. Rozporządzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. z 2012 r., poz. 462) 

 
 
 
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
Organizator
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2019