OZE i budownictwo pasywne

Biomasa

biomasaBiomasa jest najstarszym źródłem energii wykorzystywanym przez człowieka. Zaliczamy do niej wszelkie substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji. Mogą to być np. resztki z produkcji rolnej (słoma, siano itp.), odpadki z gospodarstw domowych, odpady przemysłowe, pozostałości z gospodarki leśnej... ale także rośliny specjalnie uprawiane w celach energetycznych (np. rzepak, wierzba wiciowa, mozga trzcinowa czy słonecznik bulwiasty – topinambur).

Biomasę wykorzystuje się głównie w celu otrzymania energii termicznej. Popularnym sposobem wykorzystania biomasy stałej jest znane nam wszystkim przeznaczenie opałowe w piecach lub specjalnie do tego przystosowanych kotłach grzewczych. To tzw. spalanie bezpośrednie, choć nieraz biomasa jest też spalana wspólnie z paliwami kopalnymi, głównie węglem (współspalanie).

Biomasę można poddać także innym procesom, np. konwersji fizykochemicznej (efektem są bio-oleje), fermentacji: alkoholowej (bio-etanol) lub beztlenowej. Poddana fermentacji masa organiczna, pod wpływem bakterii metanowych produkują biogaz, który składa się z metanu (ok. 60%) i CO2 (ok. 40%) oraz różnych zanieczyszczeń. Pozostałością procesu jest tzw. pulpa lub poferment, który może być użyty do nawożenia upraw. Sam biogaz można zużyć do napędu agregatów prądotwórczych, przy czym ciepło z układu chłodzenia jest również zyskiem energetycznym. Oczyszczony biometan nadaje się do wtłoczenia do sieci gazowej lub zbiorników pojazdów napędzanych metanem.

Bogactwo form biomasy stwarza duży potencjał do jej różnorodnego wykorzystania (ogrzewanie, energia elektryczna, paliwo), ale także rodzi kłopoty technologiczne i środowiskowe. Na przykład, z uwagi na różnorodność rozmiarów, kształtu (formy, stopnia rozdrobnienia), stopień zawilgocenia biomasy trudno jest stosować jeden typ urządzeń do spalania. Poza tym istotne jest tu stosowanie odpowiednich technologii niskoemisyjnych, bo w wielu przypadkach wykorzystanie biomasy wiąże się nie tylko z produkcją gazów cieplarnianych (wyżej wymieniony dwutlenek węgla czy dużo bardziej od niego „aktywny szklarniowo" metan), ale też innych zanieczyszczeń.

 
 
 
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
Organizator
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2017