OZE i budownictwo pasywne

Energia wody

wodaNajbardziej popularnym sposobem wykorzystania wody jako źródła energii są zapory i elektrownie ustawione na wodach płynących. Mamy tu do czynienia z wykorzystaniem energii kinetycznej płynącej rzeki. Energetyka wodna (hydroenergetyka) polega na przetwarzaniu energii wód na energię mechaniczną i elektryczną przy pomocy silników wodnych i hydrogeneratorów. Obecnie elektrownie wodne zapewniają ok. 20% światowej produkcji energii elektrycznej.
Woda nazywana jest „białym węglem". Budowa zapór służących spiętrzaniu wody, oraz samych elektrowni jest jednak kosztowna, zależy też od warunków terenowych i geologicznych. W efekcie wcale nie tak wiele krajów może się, jak np. Norwegia, Szwecja, Szwajcaria czy Austria, pochwalić możliwością spełnienia wszystkich niezbędnych warunków i czerpania pełną garścią z energetycznej potęgi swoich rzek.

Należy również pamiętać, że budowa hydroelektrowni jest nieraz oceniana jako kontrowersyjna także z ekologicznego punktu widzenia. Postawienie na rzece zapory i powstanie zbiornika retencyjnego zaburza naturalny przepływ wody, co może potencjalnie skutkować niekorzystnymi zmianami w ekosystemach, zakłóceniem warunków hydrologicznych czy lokalnego mikroklimatu, zubożeniem różnorodności biologicznej. Niektóre konsekwencje mogą dotyczyć nie tylko obszaru położonego w sąsiedztwie zapory, ale także terenów dalej w dół rzeki. Oczywiście inny wpływ ma mała lokalna elektrownia wodna na niedużym cieku a inny kaskadowy system zapór na wielkiej rzece... ale w obu przypadkach instalacja hydroelektrowni nie jest obojętna dla środowiska.

Interesującą odmianą hydroelektrowni są elektrownie szczytowo-pompowe. Rzecz polega tu na pompowaniu wody do górnego zbiornika w okresie niskiego zapotrzebowania na prąd, aby następnie pozwolić tej wodzie spłynąć przez turbiny w okresie wysokiego zapotrzebowania.
Dla porządku należy też wspomnieć o takim źródle energii jakim są fale, prądy lub pływy morskie. W niektórych krajach warunki panujące na linii brzegowej umożliwiają budowę instalacji potrafiących przetworzyć energię kinetyczną poruszających się (poprzez falowanie lub pływ) mas wody w energię elektryczną. Są to jednak przypadki odosobnione – produkcja energii z tych źródeł napotyka bowiem na duże bariery naturalne (np. niestabilność falowania), technologiczne i ekonomiczne.

 
 
 
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
Organizator
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2017