Zrównoważona konsumpcja

Idea zrównoważonego rozwoju

W ujęciu ogólnym (globalnym) w idei zrównoważonego rozwoju chodzi o to, że aby zapewnić harmonijny i trwały rozwój ludzkości (obecnego i przyszłych pokoleń) na naszej planecie trzeba rozważnie uwzględniać i bilansować w naszych działaniach trzy główne sfery:

  • ekonomiczną – rozwój gospodarczy, postęp technologiczny, rozbudowa infrastruktury itp.;
  • społeczną – naturalna ludzka skłonność do poprawy komfortu i jakości życia, rozwój społeczeństwa, przemiany społeczne czy cywilizacyjne, wzrost liczby ludności i jej bytowe aspiracje itp.;
  • środowiskową – ochrona dziedzictwa naturalnego i rozsądne, umiarkowane, efektywne (bez marnotrawienia) gospodarowanie zasobami Ziemi – nie tylko z metafizycznego szacunku czy emocjonalnej życzliwości dla nich samych, ale także z bardzo praktycznego względu: nie      są one nieskończone, a przecież zależy od nich nasz byt. Nie żyjemy bowiem obok Natury lecz jesteśmy jej częścią i podlegamy jej prawom.

miskaWdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju to jednak nie tylko zadanie o wymiarze globalnym.
W praktyce można – i należy – je wdrażać niezależnie od skali i zasięgu naszych ludzkich działań.
W ujęciu globalnym zrównoważony rozwój to m.in. odpowiednie decyzje polityczne na najwyższych szczeblach, prawodawstwo, konwencje i porozumienia (np. Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu – United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) mechanizmy finansowe dla wsparcia krajów rozwijających się, sprawiedliwy podział zasobów, ograniczanie degradacji ekosystemów i spadku różnorodności biologicznej, przeciwdziałanie zmianom klimatu wywołanym działalnością człowieka, przeludnienie, wyżywienie rosnącej liczby ludności świata, dostęp do czystej wody i powietrza, opieki zdrowotnej czy edukacji w krajach rozwijających się, walka z zanieczyszczeniami i odpadami i wiele, wiele innych.

Idee zrównoważonego rozwoju doskonale jednak można – i należy – wdrażać też na własnym prywatnym podwórku: w swoim bliskim otoczeniu (np. gminie) czy rodzinie: pojedynczym gospodarstwie domowym. Indywidualne postawy, wybory, decyzje i zachowania, jeśli są zwielokrotnione przez dużą liczbę osób: zrównoważonych konsumentów, mogą przyjąć naprawdę masowy charakter i - dzięki „efektowi skali” – wywoływać znaczące zmiany.

 
 
 
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
Organizator
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2017