O projekcie

Zrób prezent sobie i środowisku – ogolnopolska kampania informacyjno-edukacyjna

Głównym celem kampanii jest podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa (w tym przedsiębiorców) w zakresie zmian klimatu i wpływu człowieka na te procesy, a także kształtowanie pożądanych postaw i zachęcenie do podejmowania działań przyjaznych środowisku.

Zasadniczym elementem projektu jest kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do ogółu społeczeństwa. Tytuł kampanii jest jednocześnie nośnikiem jej podstawowego przekazu: nasze proekologiczne, przyjazne klimatowi zachowania i nawyki przyczyniają się do poprawy stan środowiska naturalnego (są więc naszym prezentem dla środowiska), co z drugiej strony bezpośrednio przekłada się na szeroko rozumianą jakość życia ludzi; dbając o środowisko robi się zatem prezent także samemu sobie.

Kampania Zrób prezent sobie i środowisku będzie prowadzona przede wszystkim na antenach wybranych rozgłośni radiowych (np. Radio ZET, Radio ZET Gold, Antyradio, Radio Planeta), a także na portalach ww. rozgłośni oraz innych popularnych portalach informacyjnych. Emitowane będą spoty reklamowe, audycje z ekspertami, a także konkurs na reportaże radiowe. Najciekawsze propozycje zostaną zrealizowane i wyemitowane w radiu. Ważnym uzupełnieniem działań będą wystawy w centrach handlowych, opracowane materiały edukacyjno-informacyjne (ekoporadnik), dostępne na portalu projektu i upowszechniane w postaci drukowanej, a także happeningi, piknik edukacyjny oraz multimedialny show tzw. mapping i inne.

Projekt pozwoli realnie wpłynąć na podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa (w tym przedsiębiorców) na temat opakowań i odpadów opakowaniowych, a także współczesnych zagrożeń środowiska naturalnego (w tym zmian klimatu) i naszego poczucia współodpowiedzialności za los naszej planety oraz pomoże kształtować pożądane postawy wobec tego problemu. Przedsięwzięcie nasze wpisuje się w ten sposób w ramową politykę Unii Europejskiej w zakresie adaptacji do zmian klimatu, a także wynikające z niej strategiczne dokumenty krajowe, w szczególności Strategiczny Plan Adaptacji 2020. Odpowiada na zdefiniowaną w nich potrzebę dostosowania się do prognozowanych skutków zmian klimatu, które powinny być realizowane jednocześnie z działaniami ograniczającymi emisję gazów cieplarnianych, oraz wypełnia (poprzez kampanię skierowaną do przedsiębiorców) wybrane kryteria działań adaptacyjnych, do których należy m.in. szerokie upowszechnianie wiedzy na temat koniecznej zmiany zachowań gospodarczych i postaw społecznych.

Każdego roku kampania koncentruje się wokół wybranego tematu przewodniego.
W I edycji była to ekojazda, w II edycji opakowania i odpady opakowaniowe.

Obecnie w III edycji motywem przewodnim kampanii jest termomodernizacja budynków jednorodzinnych.

 
 
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
Organizator
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2020